"

19.12.14

Es constitueix el Consell Català de la Innovació Agroalimentària


Es tracta d’un òrgan que té les funcions d’impulsar i fer el seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i innovació en l’àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya que s’impulsen des de l’administració de la Generalitat. També té entre les seves funcions vetllar pel compliment del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, aprovat pel Govern català el juny del 2013, i pel bon funcionament de la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya.
En aquest punt, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha fet palès que “el sector agroalimentari, més enllà de ser un sector anticíclic, actualment s’està demostrant que té capacitat clara per a liderar l’economia del nostre país, sobretot fruit de l’esforç i preparació prèvia del sector i les seves empreses envers la internacionalització”. “Però, tot i així, hem de donar-li suport per a mantenir aquest lideratge sobre la base de l’Economia del Coneixement, i de la Recerca i la Innovació. La nostra voluntat és focalitzar els esforços en aquesta dualitat innovació – internacionalització”.