"

24.2.15

Es presenten els primers resultats de l'anàlisi de la UVic a la Granja El Dalmau


Provetsa té instal·lats a la granja experimental El Dalmau uns equips de pesatge individual que generen un gran volum de dades i amb una gran potencialitat de treball. Per a dur a terme un projecte d'anàlisi de les dades que se n'obtenen, Provetsa va signar un acord de col·laboració de transferència de coneixement amb la Universitat de Vic (UVic). A part de Provetsa i els seus serveis tècnics, també hi intervindran nutricionistes i l'equip del grup de recerca Dada Analysis and Modeling de la UVic.
En la primera anàlisi de les dades s'han pogut diferenciar tres patrons d'horaris de consum molt diferenciats. El primer, i en el que es troben gairebé el 60% dels animals, és aquell que coincideix amb els horaris en què el cuidador entra a la granja (les 7 del matí i les 4 de la tarda). El segon grup menja just en l'horari oposat, és a dir, en les hores que els altres no ho fan; i el tercer grup no té un patró definit de consum. D'aquesta primera anàlisi s'extreu que els que formen part del primer grup arriben al pes de sacrifici significativament abans que en qualsevol dels altres dos patrons de consum. Això es podria explicar per la jerarquia d'aquests animals, tot i que no hi ha una correlació directa amb el pes dels mateixos. També s'ha vist que les femelles presenten una dispersió de pesos a escorxador significativament major que els mascles.
Aquestes són només les primeres dades de l'estudi en el que s'està valorant més volum d'informació, “que aporten moltes pistes per fer experiments i buscar millors resultats”, segons els professors de la UVic, que van visitar la granja per conèixer de primera mà la tecnologia de les màquines de les quals extreuen les dades. Provetsa considera que la informació extreta en aquesta explotació servirà per aportar millores significatives en l'eficiència alimentària dels porcs d'engreix i conèixer millor el comportament dels animals.