"

5.3.12

Futura reproductora


Planificació i maneig de la futura reproductora

L'objectiu d'aquest article no és incidir en els aspectes de maneigs, nutrició, sanitat o instal.lacions necessàries pel desenvolupament productiu de les llavores, sinó remarcar la importància de l'equilibri de l'estructura censal i d'una bona planificació d'entrada de les futures reproductores, aconseguint així els objectius productius esperats.

Estructura censal


L'èxit en la introducció de les llavores a la granja és un dels aspectes claus per l'eficiència global de l’explotació, ja que el 20 % del cens total de la granja estarà format per truges de primer cicle.

L'objectiu de tota explotació de porcs és aconseguir el major nombre de quilos de carn sortits a escorxador per truja present i any, procurant sempre el mínim cost possible.

Hem de tenir present que mai s'ha de comparar dues granges pels seus resultats productius, com per exemple nombre de garrins desmamats/truja/any, ja que les granges que produeixen més garrins per truja i any no són necessàriament les més rentables. Són els qulios de carn que ens han pagat a l'escorxador la data essencial que hem d'obtenir per poder valorar.

Per tant, si tenim clar aquesta premissa, hauríem de fer la planificació de tota l'explotació a través de les capacitats que tenim a l'engreix, però en realitat quan estem davant les nostres granges qui ens determina tot el flux d'animals són les places de parideres.

John Carr descriu molt bé el flux d'animals a través d'aquest senzill esquema:

Ex: Granja 250 mares
Fertilitat 85 %
Lot cobricions setmanals
10 garrins desmamats/truja/part
% baixes postdestete: 5 % (destete + engreix)
75 Kg en canal (23 setmanes de vida)
7 setmanes d'adaptació de les llavores


Taxa de reposició

La taxa de reposició es defineix com el percentatge de truges noves que entren en un període determinat a l'explotació respecte el número de truges ja existents en aquest mateix període (normalment 1 any).

Truges introduïdes
Taxa de reposició = _________________ x 100
Truges productives

En la producció porcina actual solem treballar entre un 35-50 % de taxa de reposició anual. En granges de producció és aconsellable tenir un objectiu mínim de renovació del 40 %. No obstant, en granges de selecció, la taxa de reposició sol ser més elevada, aconseguint així les millores genètiques de forma més ràpida.

Una insuficient taxa de reposició o una falla en la seva planificació provocarà grans pèrdues econòmiques a les granges, fonamentalment per:

- Retràs en la introducció de les millores genètiques
- Desestabilització del cens de la granja
- Desestabilització de la immunitat de la granja
- Disminució del número d'animals esperats ja que no podrem complir el número de cobricions desitjat


Les característiques de cada explotació (tipus de genètica, nivell de producció, política de sacrificis, sanitat de l’explotació, característiques de mercat,...) seran les que determinaran quin és el part màxim que les truges romandran dins el cercle productiu. No obstant això, per norma general, les truges han de ser eliminades en aquell cicle on el seu nivell de producció és igual o inferior al de les truges de primer part.


Ex: Una granja que elimini les truges al segon part, tindrà una distribució d’un 53,6 % de primer part i un 46,4 % de segon part, i així successivament.

Ara imaginem l'exemple de la granja citada de 250 mares, la qual envia a l’escorxador les truges al 9è part i que segueix la piràmide censal i productiva següent:

Com calculem la taxa de reposició que està realitzant la granja en aquest moment ?

• Granja de 250 mares
• Part màxim d’eliminació: 9º part
• % primers part actual : 14,2 %
• 2,3 Parts/truja/any

Taxa de reposició = % truges de primer part x parts/truja/any = 14,2 x 2,3 = 32,26 %
Número de llavores/any = 250 x 32,26 % = 80 llavores anuals

Aquesta granja actualment està realitzant una baixa pressió de renovació, ja que estem per sota del 35 % i no arribem a tenir el 20 % de truges de primer part. Segurament, en aquest moment, té uns bons resultats productius, perquè te més del 50 % del cens entre el 3r i el 5è part, i aquests sempre són els parts més productius. Però si continua fent aquesta taxa de reposició, es trobarà d'aquí a un any amb una baixada de producció important, ja que aquestes truges es trobaran llavors en 6º - 8º part, i si mirem la taula productiva aquestes truges produeixen 1,5 garrins menys respecte als parts anteriors.
A més a més, al tenir una desestabilització del cens (tendir a un envelliment del planter) pot donar lloc a un empitjorament de la sanitat general de la granja.

En granges d'aquest tamany aconsellaríem entrar llavores cada dos mesos i fer-ho amb pesos escalonats, així disminuiríem el risc sanitari d'entrada de malalties i podríem fer una millor programació dels lots. Sempre entrar un 5-10 % més de les necessitats, perquè n'hi hauran unes quantes que no sortiran en zel per algun motiu o un altre.

Una vegada calculat el percentatge de reposició a la nostra granja, el tamany de cada grup de llavores ha de ser calculat i planificat amb antelació. Hi ha diferents factors: l'estació de l'any, sanitat, edat d'adquisició, preu del mercat, etc....que influeixen en el número de llavores llestes per ser cobertes en un període de temps determinat.

Ens podem plantejar en els mesos d'estiu augmentar el número de llavores entrades i així disminuirem els problemes de fertilitat associats a la calor, assegurant el número de cobricions establert o modificar la nostra política de sacrificis (guardar les truges velles) per tal d'aconseguir els nostres objectius de productivitat.

Conclusions

Cal recordar en tot moment que a la nostra granja és la reposició qui ha de marcar el ritme de sacrifici de les truges i no al revés.

Hem de saber en cada moment quin és el nostre objectiu de cobricions, determinat per les places de parideres i la capacitat d’engreix, i a partir d'aquí determinar quin és el flux d’animals de la nostra granja.

Tenir present que la nostra programació de llavores s'ha de realitzar ja en el moment de cobrició o en el moment que tenim confirmat el lot de cobricions, d'aquesta manera tenim per endavant 4 mesos per poder gestionar tota la logística del procés, i no esperar a programar les llavores en el moment que entra el lot a la sala de parideres, perquè llavors mai aconseguirem el nostre objectiu inicial: Kg de canal produïts setmanalment.